§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES

dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE

oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT

Kupujący bądź Usługobiorca

KODEKS CYWILNY

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO

oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych

KUPUJĄCY

oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POCZTOWE

ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE

oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRZEDSIĘBIORCA

oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN

niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

REKLAMACJA

związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

SKLEP INTERNETOWY

oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.24bike.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA

oznacza Bartłomieja Bednarskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  WEBSFERA Bartłomiej Bednarski z siedzibą w Węglińcu przy ul. Skrajna 14, 59-940 Węgliniec, posługujący się numerem NIP 6151859798, numerem REGON 020478453, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA

oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie

USŁUGA

oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA

osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK

oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej https://www.24bike.pl

ZAPŁATA

oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego 24Bike.pl jest handel częściami i akcesoriami rowerowymi oraz odzieżą sportową, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

 • połączenie z siecią internet minimum 56 kb/s

 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 i CSS3

 • włączona obsługa JavaScript

 • czynne konto poczty elektronicznej

Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego 24Bike.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie internetowym jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie należy interpretować z uwzględnieniem treści §10 ust. 5.

Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www24Bike.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Prezentowana oferta nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych sklepu.

Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

 3. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:

  1. imienia i nazwiska,

  2. adresu (ulicy, numeru domu, miejscowości wraz z kodem pocztowym),

  3. adresu e-mail,

  4. hasła,

  5. numeru telefonu,

  6. nazwy i NIP firmy (w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami).

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym 24Bike.pl, zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, znajdujący się w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie na pole z napisem „DALEJ”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

 5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.24bike.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

  1. za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe),

  2. za pomocą formularza zamówienia (bez posiadania Konta w Sklepie internetowym),

  3. telefonicznie.

 3. W wypadkach, o których stanowi §4 ust. 2 pkt b i c, konieczne jest podanie danych osobowych wymienionych w §3 ust. 3 niniejszego regulaminu.

 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na znak graficzny koszyka dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie, po wyborze odpowiedniej formy płatności oraz dostawy, zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „DALEJ”, przechodząc w ten sposób do podstrony ze swoimi danymi adresowymi bądź formularzem zamówienia. Po przekazaniu Sprzedawcy danych adresowych poprzez kliknięcie na pole z napisem „SKŁADAM ZAMÓWIENIE”, Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wiadomość zawiera również link aktywacyjny, którego kliknięcie jest traktowane jako potwierdzenie zamówienia i jest wymagane do rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku braku kliknięcia linku, Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie, w celu uzyskania potwierdzenia zamówienia.

 5. Zamówienia niepotwierdzone przez Użytkownika (poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego bądź telefonicznie) są anulowane po upływie 7 dni od dnia przekazania Sprzedawcy danych adresowych.

 6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny. W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy i opłacanych przy odbiorze, zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

 7. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt osobisty ze Sprzedawcą telefonicznie, drogą mailową bądź faksem.

 8. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 9. Kupujący może anulować złożone zamówienie bądź dokonać w nim zmian kontaktując ze Sprzedawcą poprzez e-mail bednarski@24bike.pl lub telefonicznie, do momentu wysłania zamówionego towaru przez Sprzedawcę.

 10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym stanowi §3 ust. 4.

 11. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. gotówką przy odbiorze;

  2. przedpłata przelewem bądź kartą płatniczą na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  3. przedpłata za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24;

 12. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Wolę otrzymania faktury VAT Kupujący może wyrazić podczas składania zamówienia, drogą mailową lub telefonicznie.

 13. Na termin otrzymania przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy przez Pocztę Polską bądź firmę kurierską.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu): Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.

 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 3. Informacje na temat kosztów oraz sposobów dostawy znajdują się na stronie pt. Wysyłka i zwroty, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres bednarski@24bike.pl) albo wysyłając oświadczenie w tradycyjnej formie pisemnej. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza odstąpienia od umowy.

 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.

 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy i odesłanie w formie elektronicznej lub tradycyjnej formie papierowej, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenie zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży.

§7. Reklamacje towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem +48 530 117 444, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: bednarski@24bike.pl).

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu.

 5. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z wzoru formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Polityka prywatności oraz kwestie dotyczące plików "cookies"

Polityka prywatności oraz kwestie dotyczące plików "cookies" zostały opisane w dokumencie dostępnym pod linkiem: Polityka prywatności i stanowią integralną część tego regulaminu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Kupujących oraz Usługobiorców) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zmianach, przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

 6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na stronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku lub pobranie pliku PDF i zapisanie go na trwały nośnik.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Do umów sprzedaży zawartych przed 25 maja 2018 r. zastosowanie mają postanowienia poprzedniego regulaminu, dostępnego do pobrania na stronie pt. „Regulamin” w postaci pliku PDF.

Pliki do pobrania